تاریخ : …………….

شماره: ……………

بسمه تعالی

قرارداد آموزش، مشاوره و همکاری 

این قرارداد فی ما بین پروژه آنلاین به عنوان مجری و خانم / آقای ……………………….. به شماره تماس  ……………….. در رشته ………………….. و گرایش ………………….. به عنوان کارفرما به منظور ارائه خدمات مربوط به مشاوره و همکاری …………. با عنوان زیر می باشد.

 

ماده 1- موضوع قرارداد : همکاری پژوهشی در تهیه منابع و داده های پژوهش دانشگاهی رشته ……………… (تمامی مستندات از طریق تلگرام یا ایمیل ارسال شده است)

ماده 2- مبلغ قرارداد : کل مبلغ قرارداد ……………… ریال معادل ……………… تومان می باشد که کارفرما آن را به ترتیب ذیل پرداخت خواهد نمود.

الف- مبلغ ………… تومان برای شروع کار

ب- مبلغ …………. تومان زمان تحویل یک دوم کار

ج- مبلغ …………. تومان زمان تحویل فایل نهایی کار

 

ماده 3- قرارداد فقط در صورتی قابل فسخ است که کارفرما با ارائه مستندات، غیر علمی بودن پروژه را اثبات نمایید.

ماده 4- از آنجا که پروژه آنلاین امین دانشجو و مشاور می باشد، بنابراین هیچ کاری بدون اخذ پیش پرداخت از دانشجو شروع نخواهد شد.

ماده 5- درخواست اصلاحات فقط و فقط برای یک مرتبه قابل قبول خواهد بود و درخواست اصلاحات مرحله دوم در صورت موافقت پژوهشگر و با دریافت مبلغ قابل مشاوره انجام خواهد بود ضمنا پروژه آنلاین موظف به رفع اصلاحات خواسته شده از سوی استاد و یا دانشگاه می باشد و ایرادهایی که دانشجو می گیرد ملاک نخواهد بود.

ماده 6- در صورتی که اصلاحیه از مسیر اولیه پژوهش دور باشد متحمل هزینه خواهد بود که این مبلغ توافقی است.

ماده 7- مدت زمانی که پروژه نزد استاد راهنماست جزو زمان قرارداد نیست.

ماده 8- دانشجو موظف است پس از تحویل هر مرحله از کار ، در صورت وجود اشکالات یا ایرادات در کار تحویلی نهایتا پس از پانزده روز بازخورد یا شکایت کتبی (نامه، ایمیل، تلگرام) خود را به پروژه آنلاین اعلام نماید ، عدم اعلام کتبی شکایت یا اصلاحات درخواستی به منزله تایید همان مرحله و پرداخت هزینه به مشاور خواهد بود و هیچ گونه عذری پذیرفته نخواهد شد.

ماده 9- از آنجا که شروع نگارش هیچ فصلی بدون تاییدیه فصل قبلی امکان پذیر نمی باشد بنابراین دانشجو موظف است تاییدیه فصل قبل را از استاد مشاور دریافت نماید و از نظر پروژه آنلاین درخواست شروع نگارش هر فصل به معنای تاییدیه فصول قبل خواهد بود و دانشجو حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

ماده 10- در صورت سهل انگاری و عدم پیگیری امور توسط دانشجو مانند اخذ تاییدیه استاد، اخذ تاییدیه پروپوزال و … به مدت نهایتا سی روز ، به دلیل محدودیت مشاور در پذیرفتن کارهای بعدی مشاوره انجام خدمات مشاوره لغو شده و دانشجو حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.

ماده 11- دانشجو موظف است حداقل هر ده روز یک بار ضمن تماس با پروژه آنلاین از روند پیشرفت کار خود مطلع و کار خود را پیگیری نماید. پروژه آنلاین مسئولیت سهل انگاری دراین خصوص را نخواهد پذیرفت.

ماده 12- چنانچه در هر مرحله از کار ، ادامه کار به هر دلیلی توسط پروژه آنلاین یا مشاور کنسل شود ، موسسه نسبت به تعویض مشاور و در صورت عدم امکان نسبت به استرداد مبلغ همان مرحله اقدام می نماید.

ماده 13- کلیه هماهنگی ها میان دانشجو و مشاور بایستی توسط پروژه آنلاین صورت پذیرد و هر گونه توافق خارج از این حالت شامل گارانتی و ضمانت پروژه آنلاین نمی باشد.

ماده 14- این قرارداد شامل آموزش مطالب و موضوع و نحوه نگارش پایان نامه / پروپوزال و مقاله نمی باشد و درصورت نیاز به آموزش، توافق جدیدی بایستی مشاوره پذیرد.

ماده 15- در تحویل کارهای مربوط به پایان نامه / پروپوزال / مقاله ، استخراج و مشاوره پاورپوینت بر عهده دانشجو می باشد مگر اینکه توافق جداگانه ای صورت پذیرد.

ماده 16- کار به صورت تایپ شده در محیط ورد تحویل دانشجو می گردد.

ماده 17- ارائه و تحویل مقاله پایان نامه شامل این توافقنامه نمی شود و در صورت نیاز به مقاله پایان نامه توافق جداگانه ای مشاوره خواهد گرفت.

ماده 18- زمان پرداخت مبالغ توسط دانشجو قبل از شروع هر مرحله خواهد بود.

ماده 19- چنانچه در هر مرحله از کار ، ادامه کار به هر دلیلی توسط دانشجو به صورت یکطرفه لغو شود مبالغ پرداختی توسط دانشجو مسترد نخواهد شد و به حساب مشاور واریز خواهد شد.

ماده 20- در صورت عدم پاسخگویی دانشجو به تماسهای پروژه آنلاین شامل تلفن یا ایمیل یا سایر راههای ارتباطی پس از دو بار، توافقنامه با شخص خاطی به صورت خودکار باطل شده و هیچ گونه اعتراضی مورد پذیرش نخواهد بود.

ماده 21- اجرای مواد توافق نامه بر اساس فصل بندی و زمانبندی صورت پذیرفته مشاوره انجام می شود و در صورت پیش آمد شرایط خاص برای دانشجو ، پروژه آنلاین هیچ گونه مسئولیتی در قبال شخص دارای شرایط خاص نخواهد داشت.

ماده 22- هر گونه پرداخت فقط و فقط از طریق پرداخت آنلاین در سایت شامل این توافق نامه بوده و پرداختهایی که به صورت توافقی با هر شخص دیگری صورت پذیرد به عنوان نقض آیین نامه تلقی شده و شامل هیچگونه مسئولیتی نخواهد بود.

ماده 23- حضور در جلسه دفاع، به منزله تایید صد درصد خدمات مشاوره شده می باشد بنابراین کلیه مسئولیتهای پروژه آنلاین تا لحظه قبل از دفاع معتبر می باشند و مشاوره اصلاحات پس از دفاع مستلزم پرداخت هزینه و توافق جدید خواهد بود.

ماده 24- در کارهای فوری، پروژه آنلاین موظف است فایل اولیه را در زمان اعلام شده به دانشجو تحویل دهد ولی چنانچه کار نیاز به اصلاحات داشت و دانشجو وقت کافی برای مشاوره اصلاحات نداشت ، مسئولیت ضیق وقت به عهده دانشجو می باشد و پروژه آنلاین هیچگونه تعهدی در قبال فوت وقت دانشجو ندارد.

ماده 25- این توافقنامه بصورت الکترونیکی صادر می شود و مطابق با ماده 2 و 10 قانون تجارت الکترونیک بعنوان یک (داده پیام) برای مخاطب ارسال می شود کارفرما از طریق ذیل این داده پیام را به تایید می رساند و امضا می کند .

  • تیک زدن قرارداد در قسمت پرداخت آنلاین به منزله امضا قرارداد می باشد
  • امضا دیجیتال با موبایل به منزله امضا قرارداد می باشد
  • پرداخت وجه بیعانه به منزله امضا قرارداد می باشد
  • یا از قرارداد پرینت گرفته امضا کرده و ارسال نماید

 

ماده 26- در هنگام بروز اختلاف ، تنها مرجع حل اختلاف، قرارداد پروژه آنلاین می باشد. بنابراین هرگونه صحبت ، توافق و تضمین خارج از قرارداد پروژه آنلاین به هیچ عنوان ملاک تصمیم گیری نخواهد بود.

ماده 27- این قرارداد در 27 ماده تنظیم گردیده و طرفین اقرار می نمایند که در سلامت کامل نسبت به مفاد قرارداد در نشانی ذکر شده توافق نمودند و پرداخت از سوی کارفرما نشانه پذیرش کلیه ماده و قوانین سایت و به منزله امضا کارفرماست.

مهر مرکز پژوهشی پروژه آنلاین امضای دیجیتال کارفرما : ………………………….
مهر دیجیتال پروژه آنلاین
  • تیک زدن قرارداد در قسمت پرداخت آنلاین به منزله امضا قرارداد می باشد
  • امضا دیجیتال با موبایل به منزله امضا قرارداد می باشد
  • پرداخت وجه بیعانه به منزله امضا قرارداد می باشد
  • یا از قرارداد پرینت گرفته امضا کرده و ارسال نمایید

[bws_pdfprint display=’print’]