ساختار چکيده تفصيلي فايل وورد

عنوان مقاله: در يک عبارت مختصرجامع ، مانع و توصيف کننده محتواي مقاله حداکثر در ۱۶کلمه

نام و نام خانوادگي نويسنده اول
عنوان علمي و نام دانشگاه يا مؤسسه نويسنده اول
آدرس الکترونيکي نويسنده اول

نام و نام خانوادگي نويسنده د وم
عنوان علمي و نام دانشگاه يا مؤسسه نويسنده دوم
آدرس الکترونيکي نويسنده دوم

نام و نام خانوادگي نويسنده سوم
عنوان علمي و نام دانشگاه يا مؤسسه نويسنده سوم
آدرس الکترونيکي نويسنده سوم

ساختار چکیده تفضیلی

ساختار چکیده تفضیلی

(به تعداد نويسندگان رديف باز شود/ نويسنده مسؤول مشخص شود)

چکيده
چکيده کوتاه(شامل: موضوع،روش و يافته ها ، ۱۵۰ تا ۲۰۰ واژه)
واژگان کليدي:بين ۳ تا ۶ کليد واژه

مقدمه
در سرتاسر متن: بند اول بدون تو رفتگي و بند دوم و پس از آن با تورفتگي تنظيم شود.
مقدمه شامل اهميت و ضرورت، مباني نظري و پيشينه،و بيان مساله مي باشد.
مقاله در نرم افزار Word ۲۰۰۷ با سايز کاغذ A ۴، قلم B-Lotus ۱۲ براي متن فارسي، قلم Times New Roman ۱۰ براي متن انگليسي، فاصله  حاشيه سمت راست ۳ سانتي متر و حاشيه چپ، پايين و بالا ۲/۵ سانتي متر و فاصله خطوط single تنظيم گردد.
عناوين مقاله مانند فرمت حاضر  با قلم B-Lotus ۱۴  به صورت Bold تايپ شود.
چکيده تفصيلي بدون احتساب منابع مي بايست بين ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ کلمه تنظيم شود.

روش شناسي پژوهش
در اين قسمت شيوه پژوهش، جامعه، نمونه ، ابزار جمع آوري داده ها و روايي و پايايي آن ها، و روش تجزيه و تحليل داده ها مشخص شود.

يافته ها

تصاوير و جداول:

براي درج تصاوير در مقاله ابتدا بايد اندازهو وضوح آنها را تنظيم و سپس از طريق منوي
insert- > picture – > from file در فايل مقاله وارد گردد.
در صورت استفاده از اشکال و جداول، الزاماً بايد در متن، پيش از نمايش آنها، ارجاع داده شده باشند. ارجاع در متن به صورت اشاره به شکل باشماره خواهد بود (شکل شماره ۲).شماره گذاري اشکال در کل طول مقاله به صورت پيوسته بوده و براي هر بخش به شکل جداگانه شماره گذاري صورت نگيرد.

جدول ها:

هر جدول بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد، که به صورت وسط ­چين در بالاي جدول با قلم B Lotus پررنگ و اندازة ۱۱تايپ و به ترتيب از ۱ شماره‌گذاري مي‌شود. بهتر است جدول‌ها در داخل متن و پس ازجايي که به آنها ارجاع مي‌شود، درج گردند. کليه متون در داخل جدول اگر فارسي باشندبه صورت راست­ چين (BLotusپررنگ و اندازة ۱۱ تايپ) و اگر لاتين باشند به صورت چپ­ چين (Times New Roman( ۱۰ pt بايد تايپ شوند. همة اعداد در جدول‌ها بايد به صورت فارسي و وسط چين تايپ شوند. ذکرواحد کميت‌ها در جدول الزامي است. هر جدول با يک سطر خالي فاصله ازمتن ماقبل و مابعد آن قرار گيرد. اگر جدول­ ها داراي مرجع مي­ باشند بايستي شماره مرجع در داخل کروشه در انتهاي عنوان جدول ذکر شود. يک نمونه جدول مطابق دستورالعمل در زير آمده است: (توجه شود که خود جدول نيز بايد در موقعيت وسط­ چين نسبت به طرفين کاغذ قرار گيرد.) جدول‌ها نبايد نتايج ارايه شده در جاهاي ديگر نوشتار (مثلاً درشکلها) را تکرار کنند.

کلمات با سایز ۱۱
اعداد به فارسی

شکل ها ونمودارها:

هر شکل يا نمودار بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد که به صورت وسط­ چين در زير آن با قلم B Lotus پررنگ و اندازة ۱۱ تايپ و به ترتيب از ۱ شماره‌گذاري مي‌شود. ذکر واحد کميت‌ها در هر شکل و نموداري الزامي است. در تهية شکل‌ها و نمودارها توجه کنيد که اندازة اعداد، واژه‌ها، کميت‌ها و راهنماي منحني‌ها به قدر کافي بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، کاملاً واضح و خوانا باشند. هر شکل يا نمودار را بايک سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار دهيد. يک نمونه شکل و نمودار درزير آمده است: (توجه شود که خود شکل­ها و نمودارها نيز، همانند جدول­ها بايد در موقعيت وسط­ چين نسبت به طرفين کاغذ قرار گيرند.)

بحث و نتيجه گيري
شامل مقايسه يافته­ ها با پيشينه يا تطبيق با مباني نظري، تفسير نتايج، مقايسه نتايج بدست آمده و تبيين نتايج

منابع
معرفي (فقط) تمامي منابع استناد شده (منابع بر اساس فرمت APA )در متن به ترتيب الفبايي، با ذکر نام خانوادگي، نام نويسنده، سال انتشار،عنوان منبع (به صورت بولد)، نام مترجم منبع (در صورتي که به ترجمه فارسي آن استنادمي‌شود) محل انتشار، نام ناشر.  منابع فارسي با قلم ۱۲ B Lotus  و منابع انگليسي با قلم Times New Roman۱۲  تنظيم شود.
در ذکر منابع به علامتهاي نگارشي مانند نقطه، ويرگول، نقطه ويرگول و … توجه شود. فهرست بر اساس فرمت Hanging  چيده شود.

منابع فارسي
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازي، الهه (۱۳۷۷).روش هاي تحقيق در علوم رفتاري . تهران: آگاه.
کرامتي، انسي (۱۳۹۰)، نمايي مکانيکي در نگرشي ارگانيکي، خبرنامه شماره ۴، گروه مطالعاتي برنامه درسي، شواب و عمل فکورانه. صص: ۳۱-۲۳.

منابع انگليسي

Chan,B. “After Tyler, what?  ACurrent Issue in Curriculum Theory.” Education Journal, numero VI(۱۹۷۷), ۲۰-۳۰.
Chandra, C., & Kumar, S. (۲۰۰۰). Supplychain management in theory and practice: a passing fad or a fundamentalchange?. Industrial Management & Data Systems. ۱۰۰(۳), ۱۰۰-۱۱۴.