در بيان مسئله انجام پروپوزال ابتدا بايد با ذکر مقدمه اي در خصوص اهميت موضوع خواننده را به تدريج وارد فضاي اصلي نماييد. سپس به تعريف و تبيين مفهوم متغير اصلي تحقيق که در واقع همان مشکل يا مسئله ي مورد بحث است بپردازيد. به اين صورت که متغيرهاي اصلي مسئله و روابط ميان آنها را تشريح کنيد. سعي کنيد صورت مسئله را به شکل سوالي نوشته و از بيان آن به صورت عبارت کلي يا جملات خبري خودداري کنيد زيرا نگارش آن به صورت سوالي باعث جلب توجه به مجهول و تلاش براي معلوم کردن آن مي شود. در بيان مسئله بايد حداقل سه تعريف از مشکل اصلي با ذکر منبع ارائه شود. سپس زمينه ي اهميت پژوهش و اينکه براي چه سازماني صورت گرفته را مطرح کنيد. در اين بخش مي توان به نظرات دانشمندان مختلف در ارتباط با موضوع اشاره کرد و با بهره گيري از منابع معتبر و ذکر رفرنس آنها به تشريح عوامل موثر بر متغير اصلي پرداخت. به ياد داشته باشيد که اصطلاحات و مفاهيم تخصصي بيان مسئله را به تفصيل شرح دهيد و از کاربرد اصطلاحات و واژگان ارزشي خودداري کنيد.

ادامه مطلب …

آيا به دنبال اطلاعاتي براي نوشتن پروپوزال خود هستيد؟ در اين مطلب تمام اطلاعاتي که به آن نياز داريد، نوشته‌شده است. نگارش پروپوزال خود را با اعتماد به‌ نفس و پيروي از 5 مرحله زير آغاز نماييد.

ادامه مطلب …